600 and I-Type

Polaroidni fotoaparati Polaroid 600, that use polaroid film Polaroid 600 / Impossible project 600.